Ban tổ chức

Cơ quan bảo trợ:

– Bộ Công Thương Việt Nam (MOIT)

– Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam (MONRE)

– UBND thành phố Hà Nội

– Sở Công Thương thành phố Hà Nội

– Bộ Môi trường Hàn Quốc

– Thành phố Bussan – Hàn Quốc

Đơn vị tổ chức:

– Công ty CP Tổ chức Sự kiện và Hội chợ Toàn Cầu (GLOBALEXPO)

– Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp Hà Nội (IDC)

– Trung tâm Tư vấn và Công nghệ môi trường (CECT)

– Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Busan (BEXCO) – Hàn Quốc

Đối tác truyền thông:

– Tạp chí Môi trường

– Tạp chí Ánh sáng và Cuộc sống

– Tạp chí điện tử Bảo vệ Rừng và Môi trường

– Tạp chí Today Energy Hàn Quốc