Ban tổ chức

Cơ quan bảo trợ:

– Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam

– Bộ Môi trường Hàn Quốc

– Thành phố Busan – Hàn Quốc.

Đơn vị tổ chức:

– Trung tâm Tư vấn và Công nghệ môi trường (CECT)

– Công ty CP Tổ chức Sự kiện và Hội chợ Toàn Cầu (GLOBALEXPO)

– Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Busan (BEXCO) – Hàn Quốc.

Đối tác truyền thông:

– Tạp chí Môi trường

– Tạp chí điện tử Bảo về rừng và Môi trường

– Tạp chí  Ánh sáng và Cuộc sống

– Tạp chí Today Energy – Hàn Quốc.