Seminar: Advanced technology application in waste treatment and energy industry

Number

Time

Description

Presenter

Note

1 13:30 – 14:00 Reception

Tiếp đón đại biểu

2 14:00 – 14:30 Opening remark from Vietnam (10 min)

Phát biểu khai mạc của đại diện phía Việt Nam (10 phút)

Director General , Vietnam Environment Administration

Tổng cục trưởng, Tổng cục Môi trường Việt Nam

Opening remark from Korea (10 min)

Phát biểu khai mạc phía Hàn Quốc (10 phút)

Vice Mayor of BusanMetropolitan City

Phó Thị trưởng Thành phố Busan

Photo section (10 min)

Chụp ảnh lưu niệm (10 phút)

Group photo
3 14:30 – 14:45 Orientation of Vietnam government in waste treatment (15 min)

Định hướng của Việt Nam trong việc xử lý rác và nhu cầu về thiết bị và công nghệ cho các nhà máy xử lý rác (15 phút)

Ref of MONRE

Đại diện Bộ TNMT

4 14:45 – 15:00 Korea’s environmental policy

Chính sách phát triển ngành công nghiệp môi trường Hàn Quốc (15 phút)

Đại diện thành phố Busan và Bộ Môi trường Hàn Quốc
5 15:00 – 15:15 Coffee break (15 min)

Nghỉ giải lao (15 phút)

6 15:15 – 15:25 Experience for waste treatment and electricity recovery

Kinh nghiệm xử lý rác thu hồi điện năng

PECC1 – Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 1 – EVN và một số công ty khác
7 15:25 – 15:45 Waste recycling system in korea

Hệ thống tái chế rác thải của Hàn Quốc

Lee Sang min

Manager of Waste charge Team

Of Korea Enviroment corporation

Tổng công ty môi trường Hàn Quốc

Food waste water treatment and bio gas utilization

Xử lý rác thải sinh hoạt thu hồi năng lượng

Sung Kuen Hong

Head of department

SUDOKWON Landfill Site Management Corp.

Tập đoàn Quản lý bãi chôn lấp SUDOKWON

8 15:45 – 16:00 Waste treatment strategy in Vietnam with Intec – TCP Germany technology

Chiến lược xử lý rác thải ở Việt Nam với công nghệ Intec – TCP CHLB Đức

 

Viet Duc Bridge Company Limited

Công ty TNHH Nhịp cầu Việt Đức

9 16:00 – 16:10 Solutions for treating general domestic waste from Finland

Giải pháp xử lý rác thải sinh hoạt tổng thể từ Phần Lan

Introduced by Ms. Kieu Phuong, Watrec Company, Finland

Do bà Kiều Phương, Công ty Watrec, Phần Lan giới thiệu

10 16:10 – 16:30 QA and discussion

Hỏi đáp

Participants

Các đại biểu tham dự

11 16:30 – 16:40 Closing remarks

Bế mạc

Leader of Vietnam Environment Administration

Lãnh đạo Tổng cục Môi trường

Thời gian / Time: 13:30-16:30 ngày 12/6/2019

Địa điểm / Venue: Phòng hội thảo Sun Flower 2, lầu 2 SECC – Sunflower 2, SECC